Technické kontroly Bratislava Emisné kontroly Bratislava Certifikát ISO

Časté otázky

Pre zobrazenie odpovede kliknite na otázku.

 1. Sú ešte predĺžené platnosti kontrol z dôvodu pandémie?

  Predĺženie platnosti technických a emisných kontrol o tri mesiace z dôvodu krízovej situácie skončilo 31.08.2022. V súčasnosti už žiadne predĺženie neplatí a majitelia alebo prevádzkovatelia sú povinní absolvovať kontroly so svojím vozidlom v riadnom termíne.

 2. Súrne potrebujem termín, ale v rezervačnom systéme žiadne nevidím. Čo mám urobiť?

  Ak sa v rezervačnom systéme zobrazujú dátumy, ale žiadne časy, znamená to, že máme všetky dostupné termíny pre daný dátum obsadené. Vždy sa však môže niekto odhlásiť. Odporúčame vám sledovať termíny v systéme, či sa niečo neuvoľnilo, lebo my na toto nemáme kapacitu. Ak nám pošlete tzv. nepriradenú rezerváciu s poznámkou "ak by sa niečo uvoľnilo" a súčasne niekto iný nájde v systéme voľný termín a rezervuje si ho (tzv. priradená rezervácia), prednostne potvrdzujeme jeho priradenú rezeváciu, a nie vašu nepriradenú.

 3. Ako zistím, dokedy má moje vozidlo platnú technickú a emisnú kontrolu?

  Z Osvedčenia o technickej kontrole, resp. z Osvedčenia o emisnej kontrole, kde je uvedená lehota platnosti. Mesiac a rok budúcej kontroly je vyznačený aj na kontrolných nálepkách STK a EK, ktoré máte nalepené na vozidle.
  Termín platnosti kontrol môžete zistiť aj na internete. Pre technické kontroly na stránke www.testek.sk a pre emisné kontroly na stránke www.seka.sk. Do formulára stačí zadať evidenčné číslo vozidla.

 4. Aké doklady od vozidla je potrebné predložiť k prijatiu vozidla na kontrolu?
  • „Technický preukaz“ alebo „Osvedčenie o evidencii vozidla“ - doklady vydávané do 1.3.2005
   Doklady do 1.3.2005
  • alebo „Osvedčenie o evidencii vozidla“ formátu A4 - vydávané od 1.3.2005 do 1.6.2010
   Doklady 2005-2010
  • alebo „Osvedčenie o evidencii“: časť I.(kartička) alebo časť II. (tlačivo formátu A4) - najnovší vzor dokladov vydávaných od 1.6.2010. Ak máte kartičku "Osvedčenie o evidencii" s čipom, tak tzv. veľký technický preukaz nepotrebujete.
   Doklady od 2010Doklady od 2010
  • Ak boli doklady od vozidla zadržané, je potrebné predložiť potvrdenie o ich zadržaní a kópiu zadržaných dokladov.
  • „Osvedčenie o montáži plynového zariadenia“ alebo „Protokol o montáži plynového zariadenia“, ak je vozidlo vybavené plynovým pohonom.
  • „Potvrdenie o dezinfekcii“, ak je vozidlo určené na prepravu infekčných materiálov, infikovaných pacientov.
  • „Potvrdenie o montáži schválených fólií“, ak sa na vozidle nachádzajú.
 5. V akom technickom stave musí byť vozidlo pristavené na kontrolu?

  Technický stav vozidla a motora musí umožniť kontrolu všetkých systémov a komponentov podľa platnej metodiky. Za poškodenie motora či vozidla spôsobené zlým technickým stavom, skrytou chybou alebo nekontrolovateľným správaním sa vozidla vykonávateľ kontroly nezodpovedá.

 6. Čo patrí k povinnej výbave vozidla?
  • lekárnička (skontrolujte úplnosť a stav obsahu)
  • náhradné koleso, kľúč na skrutky/matice kolies, zdvihák
  • bezpečnostný odev (reflexná vesta)
  • výstražný trojuholník - musí byť schváleného vyhotovenia (homologovaný), úplný a funkčný

  Ak má vaše vozidlo odnímateľné ťažné zariadenie, je potrebné, aby ste ho mali pri kontrole so sebou, aj keď nebude namontované.

 7. Je potrebné k administratívnej technickej kontrole pristaviť vozidlo?

  Áno. Administratívnu technickú kontrolu nie je možné vykonať bez pristaveného vozidla.

 8. Kedy sa vykonáva administratívna technická kontrola?
  • ak vozidlu neuplynula od prvého prihlásenia do evidencie lehota, v ktorej podlieha prvej technickej kontrole pravidelnej (táto kontrola nie je povinná)
  • počas lehoty platnosti technickej kontroly pravidelnej prišlo ku zmene evidenčného čísla vozidla (táto kontrola nie je povinná)
  • počas lehoty platnosti na nich vyznačenej prišlo k poškodeniu, zničeniu alebo strate niektorého z pridelených osvedčení. POZOR - táto kontrola je povinná.
  • po prihlásení vozidla do evidencie v súvislosti so schvaľovaním prestavby, výroby alebo dovozu jednotlivého vozidla. POZOR - táto kontrola je povinná.
 9. Kedy nie je možné vykonať technickú (emisnú) kontrolu?
  • ak nepredložíte predpísané doklady
  • ak nemožno naštartovať motor
  • ak vozidlo má zjavne neúplné výfukové potrubie
  • ak je zistený zjavný únik prevádzkových médií
  • ak má vozidlo poruchu na plynovom zariadení
 10. Musím byť prítomný pri kontrole vozidla?

  Pri technickej a emisnej kontrole musí byť prítomný prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla.

 11. Ako dlho trvá technická a emisná kontrola?

  Minimálny čas, ktorý si treba rezervovať na obe kontroly, je jedna hodina. Počas tejto doby vaše vozidlo prijmeme na kontrolu, absolvujeme s ním jednotlivé merania a kontrolné úkony, pridelíme osvedčenia a vystavíme protokoly o kontrole.
  Skutočný čas na výkon kontrol závisí však od mnohých faktorov a môže sa v niektorých prípadoch podstatne predĺžiť, hlavne pri emisnej kontrole.

 12. Bol som objednaný, napriek tomu som musel čakať. Prečo?

  Pri objednávaní bolo vaše vozidlo pridelené konkrétnemu technikovi. Trvanie jednotlivej kontroly ovplyvňuje množstvo činiteľov, od stavu samotného vozidla až po meraciu techniku a aktuálne prenosové možnosti internetu. Ak sa technik, ktorému ste boli pridelení, ešte zaoberá kontrolou predchádzajúceho vozidla, môže nastať situácia, že treba počkať o niečo dlhšie. Prosíme vás v tomto prípade o zhovievavosť.

 13. Meškal som s príchodom na STK, no po príchode ma už odmietli vybaviť v dohodnutom termíne a ponúkli mi iné možnosti. Ako je to možné?

  Ak sa zákazník nedostaví do 5 minút po dohodnutom termíne a nedá o sebe vedieť, tak v prípade, že na naše služby čakajú ďalší zákazníci, technik, ku ktorému bol pridelený, začína kontrolovať iné vozidlo. Ak dopredu viete, že budete meškať, zavolajte nám.

 14. Prečo je opakovaná technická kontrola lacnejšia?

  Pri opakovanej TK sa kontrolujú len tie skupiny, kde boli zistené chyby. Po tomto termíne sa musí vykonať TK v plnom rozsahu. Kontrolu je možné zopakovať aj viackrát, ale za zľavnenú cenu len do času určeného pri dátume prvej kontroly.

 15. Je lacnejšia aj opakovaná emisná kontrola?

  Nie. Opakovaná emisná kontrola sa na rozdiel od opakovanej technickej kontroly vykonáva vždy v plnom rozsahu a nie je zľavnená.

 16. Polícia mi zadržala doklady od vozidla. Môžem prísť na kontrolu len s potvrdením o ich zadržaní?

  Nie. V prípade zadržania technického preukazu políciou treba pri technickej a emisnej kontrole predložiť okrem potvrdenia o zadržaní aj aktuálnu kópiu osvedčenia o evidencii vozidla.

 17. Vozidlo mám v poriadku, ale nemá platnú STK a teraz nemám čas na ňu ísť. Hrozí mi pokuta?

  Vozidlo, ktoré nemá platnú emisnú alebo technickú kontrolu, je podľa zákona 106/2018 Z. z. považované za nespôsobilé. Použitím nespôsobilého vozidla v cestnej premávke sa dopúšťate priestupku a vystavujete sa riziku priameho postihu pri cestnej kontrole, regresu poisťovní v prípade uplatňovania nároku na náhradu škody vzniknutej pri dopravnej nehode alebo pokuty od Okresného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie (príslušného podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby).
  Pracovníci okresných úradov dopravy majú prístup do automatizovaného informačného systému technických kontrol vozidiel, do ktorého všetky STK v SR priebežne v reálnom čase zaznamenávajú výsledok každej technickej aj emisnej kontroly. JISCD (Jednotný informačný systém v cestnej doprave) umožňuje elektronickú kontrolu plnenia povinností prevádzkovateľov. Pokuty sú vystavované automaticky.

 18. Aké vysoké sú pokuty za neabsolvovanie technickej alebo emisnej kontroly v zákonom stanovenom termíne?

  Zákon 106/2018 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti 20.5.2018, hovorí, že okresný úrad dopravy uloží tomu, kto nepodrobil vozidlo v ustanovenej lehote pravidelnej technickej alebo emisnej kontrole, pokutu 165 eur (za každé vozidlo a za každú kontrolu) bez ohľadu na to, či je vozidlo prevádzkované alebo nie. Odporúčame vám preto vo vlastnom záujme dodržiavať zákonné lehoty kontrol alebo vozidlo, s ktorým nejazdíte, dočasne vyradiť z evidencie. Za nevykonanú administratívnu kontrolu (ak vám chýba nálepka alebo osvedčenie) uloží okresný úrad pokutu 66 EUR.
  Pokuta sa považuje za uhradenú v plnej výške, ak do 15 dní od doručenia rozkazu sú na platobný účet uvedený v rozkaze pripísané dve tretiny z uloženej výšky pokuty. Ak je v tejto lehote vozidlo podrobené príslušnej kontrole uvedenej v rozkaze, je vyradené z evidencie, odhlásené do cudziny alebo dočasne vyradené z evidencie, pokuta sa považuje za uhradenú v plnej výške, ak do 15 dní od doručenia rozkazu je na platobný účet uvedený v rozkaze pripísaná jedna tretina z uloženej výšky pokuty.
  Vyhnite sa pokute a využite možnosť pripomenutia termínu vašej nasledujúcej technickej alebo emisnej kontroly, ktorú vám ponúkame.