Po-Pi 6:00-15:00

Posledný príjem o 17:00

Rezervujte si termín online

1.5. a 8.5. zatvorené

menu

Ochrana osobných údajov

B.O.A.T. Plus spol. s r.o., so sídlom Vajnorská 167, 832 37 Bratislava, IČO: 31 365 582, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 6381/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“) vám v súlade s §15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako "Zákon") oznamuje:

Údaje získavané portálom

Prevádzkovateľ v súlade so Zákonom spracúva tieto osobné údaje získané cez portál:

  1. Kontaktný formulár Otázka zákazníka – poskytnutie týchto údajov umožňuje kontaktovať zákazníka
  2. Rezervácia termínu – poskytnutie týchto údajov je nevyhnutné na účely poskytovania služieb súvisiacich so službami Stanice technickej kontroly motorových vozidiel.Údaje sú následne predmetom pripomienky termínu nasledujúcej TK alebo EK v dvojročných (v osobitných prípadoch ročných alebo štvorročných) intervaloch od registrácie vozidla na portáli Prevádzkovateľa. Zasielanie pripomienky termínu môžete kedykoľvek odvolať na adrese stk@boat.sk, alebo písomne na adrese Prevádzkovateľa. Osobné údaje sa spracúvajú po dobu trvania registrácie. Po vyjadrení nesúhlasu, resp. po zániku dôvodu registrácie následkom zániku EČ alebo zmeny majiteľa vozidla, Prevádzkovateľ po zistení tejto skutočnosti následne zlikviduje osobné údaje na účely zasielania pripomienky termínu. Prevádzkovateľ si vyhradzuje z dôvodu administratívnej náročnosti právo na spracovanie doručeného nesúhlasu, resp. informácii o zániku EČ alebo o zmene majiteľa vozidla, v lehote 7 kalendárnych dní od doručenia emailu alebo písomnej žiadosti na príslušnú emailovú alebo poštovú adresu Prevádzkovateľa.
  3. Pripomienka termínu – poskytnutie týchto údajov je nevyhnutné na účely zasielania pripomienky nasledujúceho termínu TK a EK pre registrované vozidlo na základe kontaktovania dotknutou osobou. Takéto zasielanie je možné na základe vášho osobitného a dobrovoľného súhlasu v súlade s § 11, ktorý vyjadríte odoslaním pripomienkového formulára alebo jeho podpísaním v papierovej forme. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať na adrese stk@boat.sk, alebo písomne na adrese Prevádzkovateľa. Osobné údaje sa spracúvajú po dobu trvania registrácie, alebo do odvolania súhlasu. Po odvolaní súhlasu, resp. po zániku dôvodu registrácie následkom zániku EČ alebo zmeny majiteľa vozidla, Prevádzkovateľ po zistení tejto skutočnosti následne zlikviduje osobné údaje na účely zasielania pripomienky termínu. Prevádzkovateľ si vyhradzuje z dôvodu administratívnej náročnosti právo na spracovanie doručeného odvolania súhlasu, resp. informácii o zániku EČ alebo o zmene majiteľa vozidla, v lehote 7 kalendárnych dní od doručenia emailu alebo písomnej žiadosti s odvolaním súhlasu na príslušnú emailovú alebo poštovú adresu Prevádzkovateľa. Zasielanie pripomienky termínu je zo strany Prevádzkovateľa dobrovoľná činnosť služby pre zákazníka. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za žiadne právne následky nesplnenia si povinností majiteľa motorového vozidla v prípade nedoručenia objednanej pripomienky termínu.
  4. Prevádzkovateľ portálu sa zaväzuje nepoužívať získané kontaktné údaje na zasielanie marketingových informácií ani ich na tieto účely neposkytnúť tretím stranám.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že získané osobné údaje bude chrániť pred ich náhodným, ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami ich spracúvania. Prevádzkovateľ sa zároveň zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o získaných osobných údajoch.

Cookies

Pri surfovaní po internete majú mnohí obavy o svoje súkromie aj z používania Cookies na internete. Cookies sú malé dokumenty, ktoré zhromažďujú informácie o návštevníkoch stránky. Prevádzkovateľ používa na svojich stránkach iba Session Cookies. Tieto sa neukladajú u používateľa a obsahujú neosobné alebo identifikačné informácie o používateľovi. Zisťuje sa z nich počet návštevníkov portálu, či druh použitého prehliadača, čo využívame na optimalizáciu a vylepšenie našej stránky. Session Cookies sa po zatvorení prehliadača automaticky vymazávajú. Cookies môžete zablokovať v nastaveniach vášho prehliadača.

Sprostredkovatelia

Sprostredkovateľom je každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa. So sprostredkovateľmi má Prevádzkovateľ uzavreté Sprostredkovateľské zmluvy, ktorými zabezpečuje, že bude problematike ochrany osobných údajov venovať náležitú pozornosť. Takéto zmluvy má Prevádzkovateľ uzavreté so spoločnosťami:

  1. ATIcomp, s. r. o. za účelom zabezpečovania služieb v oblasti informačných technológií,
  2. BE-SOFT a.s. za účelom zabezpečovania služieb v oblasti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, pracovnej zdravotnej služby pre Prevádzkovateľa,
  3. DATACOPY, s. r. o. za účelom inštalácie, údržby, servisu kamerových systémov,
  4. Slovakia Security®, s.r.o. za účelom vykonávania činností v oblasti strážnej služby.

> hore