STK BOAT Plus STK BOAT Plus STK BOAT Plus STK BOAT Plus STK BOAT Plus STK BOAT Plus

Po-Pi 6:00-14:30

Posledný príjem o 13:30

Rezervujte si termín online

menu

Pripomenutie termínu kontroly STK, EKPripomenutie termínu nasledujúcej kontroly

Zadajte do formulára údaje pre svoje vozidlo a my vám v predstihu pripomenieme termín blížiacej sa kontroly. Pripomienku posielame mailom alebo SMS správou.

Pokuty za nevykonanú technickú alebo emisnú kontrolu sú vysoké. Nenechajte sa nemilo prekvapiť! Zákon 106/2018 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti 20.5.2018, hovorí, že okresný úrad dopravy uloží tomu, kto nepodrobil vozidlo v ustanovenej lehote pravidelnej technickej alebo emisnej kontrole, pokutu 165 eur (za každé vozidlo a za každú kontrolu) bez ohľadu na to, či je vozidlo prevádzkované alebo nie. Odporúčame vám preto vo vlastnom záujme dodržiavať zákonné lehoty kontrol alebo vozidlo, s ktorým nejazdíte, dočasne vyradiť z evidencie. Za nevykonanú administratívnu kontrolu (ak vám chýba nálepka alebo osvedčenie) uloží okresný úrad pokutu 66 EUR.
Pokuta sa považuje za uhradenú v plnej výške, ak do 15 dní od doručenia rozkazu sú na platobný účet uvedený v rozkaze pripísané dve tretiny z uloženej výšky pokuty. Ak je v tejto lehote vozidlo podrobené príslušnej kontrole uvedenej v rozkaze, je vyradené z evidencie, odhlásené do cudziny alebo dočasne vyradené z evidencie, pokuta sa považuje za uhradenú v plnej výške, ak do 15 dní od doručenia rozkazu je na platobný účet uvedený v rozkaze pripísaná jedna tretina z uloženej výšky pokuty.
Podotýkame, že ak už máte kontrolu neplatnú, nemusíte automaticky platiť pokutu. Keďže tieto pokuty vyberajú štátne orgány, u nás ju platiť nebudete.

Dátum, dokedy vám platí posledná kontrola:*
(dd.mm.rrrr)
rovnaký dátum ako technická kontrola (zaškrtnite)
iný dátum ako technická kontrola (zadajte)
Dátumy nájdete v Osvedčení o technickej kontrole a Osvedčení o emisnej kontrole vozidla.
Nepíšte prosím deň, kedy ste naposledy boli na kontrole, ale dátum, dokedy je platná.

Ak ste s vozidlom ešte na kontrolách neboli, napíšte dátum, kedy uplynú 4 roky od prvej registrácie vozidla.
súhlasím so spracovaním osobných údajov a chcem dostávať pripomienky termínu

X

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Zaškrtnutím príslušného políčka vo formulári vyjadrujete svoj dobrovoľný súhlas s tým, aby spoločnosť B.O.A.T. Plus spol. s.r.o., so sídlom: Vajnorská 167, 832 37 Bratislava, IČO: 31 365 582, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, odd.: Sa, vložka č. 6381/B spracúvala vaše osobné údaje v rozsahu: telefónne číslo, e-mailová adresa, za účelom upozornenia na uplynutie platnosti technickej kontroly a/alebo emisnej kontroly vozidla, a to 10 rokov od jeho udelenia, resp. pokiaľ váš súhlas so spracúvaním osobných údajov nezanikne z dôvodu zániku vlastníckeho či iného vzťahu k danému vozidlu, o čom by ste mali prevádzkovateľa informovať.

Odoslaním formulára súhlasíte so spracúvaním vašich osobných údajov zo strany B.O.A.T. Plus spol. s.r.o. ako prevádzkovateľa osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie“), ako aj podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (zákon č. 122/2013 Z.z. stratí platnosť dňa 25.5.2018) a v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Informácie súvisiace s udelením súhlasu:

 • kontaktné údaje zodpovednej osoby:
  • e-mail: stk@boat.sk,
  • poštová adresa: Vajnorská 167, 832 37 Bratislava
 • príjemca osobných údajov: B.O.A.T. Plus spol. s.r.o., so sídlom: Vajnorská 167, 832 37 Bratislava, IČO: 31 365 582
 • v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov máte nasledovné práva:
  • právo požadovať prístup k svojim osobným údajom
  • právo na opravu osobných údajov
  • právo na vymazanie osobných údajov
  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
  • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
  • právo na prenosnosť svojich osobných údajov
  • právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania)
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania na kontaktné údaje zodpovednej osoby. Odvolaním tohto súhlasu nebude dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

Prevádzkovateľ má uzavreté Sprostredkovateľské zmluvy so spoločnosťami:

 • ATIcomp, s. r. o. za účelom zabezpečovania služieb v oblasti informačných technológií,
 • BE-SOFT a.s. za účelom zabezpečovania služieb v oblasti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, pracovnej zdravotnej služby pre Prevádzkovateľa,
 • DATACOPY, s. r. o. za účelom inštalácie, údržby, servisu kamerových systémov,
 • Slovakia Security®, s.r.o. za účelom vykonávania činností v oblasti strážnej služby.

Uvedeným sprostredkovateľom budú osobné údaje poskytnuté len vo výnimočnom prípade presahujúcom pôvodný účel spracúvania osobných údajov.

> hore