Technické kontroly Bratislava Emisné kontroly Bratislava Certifikát ISO

Pripomenutie termínu nasledujúcej kontroly

Vyplňte a odošlite nasledovný formulár a my vám v predstihu pripomenieme termín blížiacej sa kontroly. Pripomienku posielame mailom alebo SMS správou.

Ak ste vo formulári rezervácie termínu na našej webstránke zaškrtli súhlas s posielaním pripomienky termínu, tento formulár vypĺňať nemusíte. Váš súhlas so zasielaním pripomienky už máme zaznamenaný.

Dátumy platnosti kontrol vášho vozidla nájdete v Osvedčení o technickej kontrole a Osvedčení o emisnej kontrole vozidla.

Nepíšte prosím deň, kedy ste naposledy boli na kontrole, ale dátum, dokedy je platná.

Ak ste s vozidlom ešte na kontrolách neboli, napíšte dátum, kedy uplynú 4 roky od prvej registrácie vozidla.

Pokuty za nevykonanú technickú alebo emisnú kontrolu sú vysoké. Nenechajte sa nemilo prekvapiť!

Objednávka pripomienky termínu

(dd.mm.rrrr)
vyplňte, ak je iný ako dátum technickej kontroly
rovnaký dátum emisnej kontroly a technickej kontroly
Odoslaním formulára prehlasujem, že som sa oboznámil a súhlasím s podmienkami spracovávania osobných údajov.

X

Podmienky ochrany súkromia

Prevádzkovateľom týchto webových stránok je spoločnosť B.O.A.T. Plus, spol. s r.o., so sídlom Vajnorská 167, 831 04 Bratislava, IČO: 31 365 582 (ďalej ako "Prevádzkovateľ" alebo „my“ v príslušnom gramatickom tvare).

Osobné údaje dotknutých osôb1 spracúvame v súlade legislatívou o ochrane osobných údajov2,3 (ďalej len „Nariadenie“ alebo „Zákon“) s cieľom zabezpečiť ich dostupnosť, integritu a dôvernosť.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov platí iba pre webové stránky www.stkboatplus.sk a s nimi súvisiace podstránky.

Cieľom tejto informácie je poskytnúť vám v prípade, ak ste nám poskytli alebo poskytnete svoje osobné údaje, informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame v rámci ďalej uvedených účelov spracúvania, ako s nimi zaobchádzame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o vašich osobných údajoch a uplatniť svoje práva pri ich spracúvaní.

Informácie o spracúvaní osobných údajov zamestnancov našej spoločnosti v rámci pracovno-právneho alebo obdobného vzťahu nie sú predmetom týchto podmienok ochrany súkromia.

 1. Zodpovedná osoba

  Na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania s Nariadením a Zákonom dohliada Zodpovedná osoba, na ktorú sa v prípade uplatnenia svojich práv môžete obrátiť na kontaktných údajoch:

  E-mail: dpo@boat.sk

  Písomne: B.O.A.T. Plus, spol. s r.o., Vajnorská 167, 831 04 Bratislava

 2. Poskytnutie osobných údajov tretím stranám

  2.1. Ako Prevádzkovateľ máme zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov.

  2.2. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s dodávateľmi niektorých služieb - so sprostredkovateľmi. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany spracúvať vaše osobné údaje len na opísané účely a iba v súlade s našimi pokynmi a na základe uzatvorenej zmluvy o sprostredkovaní alebo na základe splnenia iných zákonných podmienok (napríklad poskytovatelia IT služieb, súkromná bezpečnostná služba, agentúry zabezpečujúce komunikáciu na sociálnych sieťach, marketing, distribúciu magazínu, prieskum spokojnosti a pod.).

  2.3. Osobné údaje nespracúvame profilovaním ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní a ich prenos do tretích krajín nevykonávame.

 3. Bezpečnosť a uchovávanie osobných údajov

  3.1. Všetky nami spracúvané osobné údaje uchovávame bezpečne, v súlade s našou bezpečnostnou politikou v postavení Prevádzkovateľa, prípadne Sprostredkovateľa (v prípade že sme poverení spracúvaním osobných údajov obchodným partnerom ako Sprostredkovateľ) a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu ich spracúvania. Prístup k nim majú výlučne osoby určené v súlade s platnou legislatívou a internou dokumentáciou.

  3.2. Osobné údaje zálohujeme podľa retenčných pravidiel vyplývajúcich z Nariadenia za účelom ich dostupnosti v prípade vzniku bezpečnostného incidentu a likvidujeme ich v súlade s pravidlami zálohovania.

 4. Účely spracúvania osobných údajov

  4.1. Evidencia požiadaviek

  Ak nám prostredníctvom kontaktného formulára, prípadne inou cestou, pošlete svoje osobné údaje, spracúvame ich výlučne za účelom vybavenia vašej požiadavky (napr. rezervácia termínu vykonania technickej kontroly, rezervácia termínu vykonania emisnej kontroly, súhlas na pripomenutie nasledujúceho termínu vykonania technickej alebo emisnej kontroly, prípadne inej vašej požiadavky). Vyplnením a odoslaním formulára súhlasíte so spracúvaním v ňom obsiahnutých osobných údajov, ktoré za týmto účelom uchovávame 1 rok. Osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne a je na vašom zvážení miera ich poskytnutia.

  4.2. Zmluva alebo predzmluvný vzťah

  Poskytnuté osobné údaje spracúvame pre uzatváranie zmluvy, prípadne v rámci predzmluvného vzťahu, pričom ste v postavení zmluvnej strany. Zmluvy uchovávame 5 rokov. Neposkytnutie osobných údajov na tento účel vylučuje uzatvorenie zmluvy.

  4.3. Pripomenutie nasledujúceho termínu technickej alebo emisnej kontroly

  Za účelom upozornenia na uplynutie platnosti technickej kontroly a/alebo emisnej kontroly vozidla spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu alebo do doby jeho odvolania.

  4.4. Správa registratúry

  Vo verejnom záujme spracúvame vaše osobné údaje na účely správy registratúry a predarchívnej starostlivosti na základe osobitného predpisu (Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v platnom znení). Osobné údaje môžeme poskytnúť Ministerstvu vnútra SR, sprostredkovateľovi, prípadne audítorovi.

  4.5. Vedenie účtovných dokladov

  V súlade s osobitnými predpismi (Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) plníme povinnosti súvisiace s vedením účtovných dokladov, pričom dochádza ku spracúvaniu vašich osobných údajov. Osobné údaje uchovávame 10 rokov a môžeme ich poskytnúť príslušnému daňovému úradu, sprostredkovateľovi, prípadne audítorovi.

  4.6. Podnety, sťažnosti

  Vo veci podnetov alebo sťažností spracúvame vaše osobné údaje za účelom zabezpečenia riadneho a včasné vybavenia vášho podnetu, sťažnosti alebo žiadosti a prispievame tak ku kvalitnému manažmentu starostlivosti o zákazníka. Osobné údaje spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu, uchovávame ich 5 rokov od vybavenia a môžu byť poskytované audítorovi.

  4.7. Uplatňovanie vášho práva

  Je zákonnou povinnosťou zabezpečiť riadne vybavenie žiadostí, ktorými si uplatňujete svoje práva v postavení dotknutej osoby v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. Osobné údaje za týmto účelom uchovávame 5 rokov od vybavenia a môžeme ich poskytnúť Úradu na ochranu osobných údajov.

  4.8. Súdne spory, exekúcie, uplatňovanie právnych nárokov

  V špecifických prípadoch môžeme spracúvať osobné údaje na účely prípadných súdnych sporov, mimosúdneho urovnania, exekúcie, uplatňovania právnych nárokov a súdnych právomocí. Ide o účely zlučiteľné s pôvodným účelom spracúvania, ak pri danej spracovateľskej činnosti je možné predpokladať uplatnenie právnych nárokov alebo obhajobu našich práv v súlade s platnou legislatívou (Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok a Zákon č. 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok).

  Osobné údaje môžu byť poskytnuté tretej strane, ktorou je účastník konania a audítor. Osobné údaje uchovávame po dobu 5 rokov od ukončenia konania.

  4.9. Prešetrovanie podnetov súvisiacich s protispoločenskou činnosťou

  Osobné údaje spracúvame pri plnení zákonných povinností podľa zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje uchovávame 5 rokov a poskytujeme ich účastníkom konania a Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

  4.10. Manažérstvo boja proti korupcii

  Osobné údaje zamestnancov, prípadne iných dotknutých osôb4 spracúvame pri certifikácii, implementácii, udržiavaní a zlepšovaní systému manažérstva boja proti korupcii v súlade s požiadavkami normy ISO 37001 zavedenej na základe zákona č. 106/2018 Z. z. o premávke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje uchovávame počas platnosti certifikátu Manažérstva boja proti korupcii a poskytujeme ich audítorom, prípadne orgánom činným v trestnom konaní.

  4.11. Reklamácie

  Ak si uplatníte reklamáciu voči našej spoločnosti, spracúvame vaše osobné údaje podľa článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. Údaje uchovávame 5 rokov a poskytujeme ich tretím stranám podľa osobitných predpisov.

  4.12. Evidencia zástupcov odberateľov a dodávateľov

  Je v našom oprávnenom záujme spracúvať kontaktné údaje externých subjektov, s ktorými vedieme komunikáciu v rámci obchodných vzťahov. Zároveň je v našom oprávnenom záujme, v spojení s § 78 ods. 3 Zákona, poskytovať alebo zverejňovať osobné údaje našich zamestnancov vo väzbe na ich pracovnú pozíciu. Osobné údaje poskytujeme účastníkom komunikácie, prípadne ich zverejňujeme na tejto webovej stránke.

  4.13. Prenos informácií

  Je v našom oprávnenom záujme spracúvať osobné údaje na účely ochrany informácií prenášaných prostredníctvom siete. Osobné údaje uchovávame 1 rok a neposkytujeme ich tretej strane.

  4.14 Kamerové systémy

  4.14.1. Za účelom ochrany života, zdravia, majetku a finančných záujmov Spoločných prevádzkovateľov5 a fyzických osôb, ktoré sa v monitorovanom priestore pohybujú, spracúvame osobné údaje monitorovaním kamerovým systémom so záznamom na základe oprávneného záujmu Spoločných prevádzkovateľov. Záznam uchovávame 3 dni odo dňa jeho vyhotovenia.

  4.14.2. Za účelom riešenia reklamácií monitorujeme priestory Spoločných prevádzkovateľov kamerovým systémom so záznamom na základe oprávneného záujmu Spoločných prevádzkovateľov. Záznam uchovávame 30 dní odo dňa jeho vyhotovenia.

  4.14.3. Za účelom zaznamenania transparentného výsledku emisnej a technickej kontroly6 na základe osobitného zákona (Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov) spracúvame osobné údaje monitorovaním kamerovým systémom so záznamom. Záznam je uchovávaný po dobu 2 rokov odo dňa vyhotovenia.

  4.15. Zabezpečenie funkčnosti našej webovej stránky

  Zaznamenávame a ukladáme vašu IP adresu a cookies, aby sme zabezpečili funkčnosť našej webovej stránky a prispôsobili prevádzku stránky vašim potrebám. Právnym základom v tomto prípade je čl .6 ods. 1 písm. b) a f) Nariadenia. V tomto kontexte je v našom záujme zabezpečiť riadne fungovanie našej webovej stránky a podnikania uskutočňovaného prostredníctvom našej webovej stránky.

  4.16. Facebook

  Pri návšteve našej Facebook stránky o vás priamo nezhromažďujeme žiadne Osobné údaje okrem Pseudonymizovaných údajov poskytovaných spoločnosťou Facebook, ktoré zahŕňajú metriky, ako je počet návštev, kliknutí, zobrazení, „Páči sa“, zdieľaní, komentárov a podobne. Môžeme tiež zhromažďovať údaje o používaní našich záložiek alebo aplikácií, ktoré môžu obsahovať základné webové analýzy, vrátane vašej IP adresy, typu použitého prehliadača a vašej pravdepodobnej krajiny pôvodu. Tieto informácie sú Pseudonymizované a nie sú priraditeľné k individuálnemu používateľovi a ani ku konkrétnym informáciám z verejných alebo súkromných profilov v službe Facebook. Získané údaje spracúvame k analyzovaniu vzorcov používania, zlepšeniu celkovej výkonnosti Facebook stránok a poskytovaniu informácií, ktoré sú pre vás relevantné a užitočné.

 5. Vaše práva podľa Nariadenia a Zákona

  5.1. Právo na prístup

  Máte právo na prístup k vašim osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či o vás spracúvame osobné údaje. V prípade, že ich spracúvame, máte právo na informácie v rozsahu týchto zásad a na prístup k vašim osobným údajom. Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné. Ak budete opakovane požadovať poskytnutie vašich osobných údajov v tom istom rozsahu, môžeme vám účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

  5.2. Právo na opravu

  Máte právo na opravu o vás spracúvaných osobných údajov, ak sú nesprávne alebo nepresné. Je pre nás dôležité, aby sme o vás mali správne informácie. Ak zistíte, že informácie, ktoré o vás evidujeme, sú nesprávne, nepresné alebo neúplné, upozornite nás na to a žiadajte o ich opravu, ktorú bez zbytočného odkladu vykonáme.

  5.3. Právo na zabudnutie

  Ak o vás spracúvame osobné údaje nezákonným spôsobom, napr. dlhšie ako je potrebné, alebo ich spracúvame bezdôvodne, máte právo na ich výmaz (tzv. „právo na zabudnutie").

  5.4. Právo na obmedzenie spracúvania

  Ak požiadate o opravu vašich osobných údajov alebo namietate proti ich vymazaniu, ak je ich spracúvanie protizákonné, alebo ak ich už nepotrebujeme pre dané účely, ale môžete ich vy potrebovať na preukazovanie alebo obhajovanie svojich právnych nárokov, alebo ste namietali ich spracúvanie z iných dôvodov, obmedzíme ich spracúvanie po dobu nevyhnutnú na vyriešenie veci.

  5.5. Právo na prenosnosť

  Máte právo získať a požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu v štrukturovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Právo na získanie a prenosnosť osobných údajov sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré o vás spracúvame na základe osobitných predpisov.

  5.6. Právo odvolať súhlas

  Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas, ktorý ste nám udelili. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania dovtedy získaných osobných údajov.

  5.7. Právo namietať priamy marketing

  V prípade, že namietnete spracúvanie vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, prestaneme na tento účel vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

  5.8. Právo namietať

  Ak sa domnievate, že ako Prevádzkovateľ nemáme právo na spracúvanie vašich osobných údajov, alebo ak chcete, aby automatizované rozhodnutie bolo prehodnotené, môžete proti tomu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v ich spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme spracúvať vždy, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov. V prípade pochybnosti o nároku vám odporúčame kontaktovať Zodpovednú osobu.


  5.9. Právo podať sťažnosť

  Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo:+421/2/32313214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

  V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby.


1 Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

3 Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

4 Môže ísť napríklad o majiteľov, prípadne užívateľov motorových vozidiel podliehajúcich kontrole podľa osobitného predpisu.

5 Pre účel reklamácií (KS) spracúvajú vaše osobné údaje spoločne prevádzkovatelia so spoločným sídlom na adrese Vajnorská 167, 831 04 Bratislava, a to (i) BOAT, a.s. IČO: 35756 764, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 1955/B; (ii) AUTOGRAND, a.s. IČO: 34109986, zapísaná vobchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 2538/B; (iii) B.O.A.T. Plus spol. s r.o., IČO 31365 582 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, odd.: Sa, vložka č. 6381/B. a (iv)FCGA company, s.r.o., IČO: 51071 703, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 122451/B.

Kontaktným miestom pre uplatnenie práva dotknutej osoby podľa Nariadenia a Zákona je každý Spoločný prevádzkovateľ.

6 Môže ísť o výkon technickej kontroly alebo o výkon emisnej kontroly. Jednotlivé kontroly sa vykonávajú na samostatných pracoviskách označených piktogramom kamery s doplňujúcimi informáciami v súlade s týmito podmienkami ochrany súkromia.